• Register

New! การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติราชการในหน่วยงานสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบการประเมินครั้งที่ 1 (ณ วันที่ 1 เมษายน 2559) คลิกรายละเอียด (กบค. 26 ก.ย.59)  :: ด่วน! ขอแก้ไขหนังสือเวียน ยธ 0303/ว26 ลว.22 ก.ย.2559 เรื่อง แจ้งอนุมัติจำนวนอัตราจ้าง วงเงินงบประมาณของรายการค่าจ้างเหมาบริการและค่าเช่าทรัพย์สิน ประจำปี พ.ศ.2560 ขอให้หน่วยงานดำเนินการตรวจสอบได้ที่หน้าหลักเว็บไซต์อินทราเน็ต (กผ.23 ก.ย.59)  :: NEW! ขอความร่วมมือบุคลากรในสังกัดกรมคุมประพฤติตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อหน่วยงานส่วนกลาง "คลิกรายละเอียด "  กบค. (19 ก.ย.59)

HOT NEWS
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงกระบวนการสืบเสาะและพินิจผู้กระทำผิดอาเซียน  
กรมคุมประพฤติรับโล่ประกาศเกียรติคุณที่ได้ดำเนินการจัดทำและประเมินมาตรฐานความโปร่งใส  
ประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติประจำเดือนกันยายน 2559  
ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมประจำเดือนกันยายน  2559  
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองรายงานการสืบเสาะฯ ครั้งที่3/2559  
การประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมการบังคับใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด  
ประชุมคณะทำงานพิจารณายกร่าง กฎ ระเบียบ ตามร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ.  ....  
การแข่งขันโบว์ลิ่งกรมคุมประพฤติชิงถ้วยรางวัลปลัดกระทรวงยุติธรรม  
อธิบดีกรมคุมประพฤติ ร่วมโครงการ สร้างคนดี สร้างอาชีพ สู่สังคม  
กรมคุมประพฤติสร้างผลงาน รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ  
พิธีปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการฟื้นฟูฯ(แบบควบคุมตัว) ชุมชนบำบัด  
สำนักงานคุมประพฤติ สาขาพยัคฆภูมิพิสัย จัดประชุมประสานความร่วมมือฯ  
  
 

ข่าวคุมประพฤติภูมิภาค 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

3933913
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3495
3021
6516
3902600
90829
103206
3933913